Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri

Yargıtay
   18. Hukuk Dairesi
Esas : 2015/6077
Karar : 2016/113
Tarih : 11.01.2016
     * KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
     * DEPO BEDELİNİN YATIRILMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ
Özet: 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10.maddesi “Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.” hükmünü içermektedir. Bu durumda, mahkemece, kamulaştırma bedelinin depo edilmesi için 15 günlük süre verildiği gözardı edilerek Kamulaştırma Kanununa aykırı olarak depo bedelinin yatırılması için iki haftalık kesin süre verilmesi doğru görülmemiştir.
        (2942 s. Kamulaştırma K  m. 10)
Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, Malatya İli Hekimhan İlçesi Bahçedamı Köyü 63 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına TESCİLİ İSTENİLMİŞTİR. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.
Y A R G I T A Y   K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.
Ancak;
4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi “Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.” HÜKMÜNÜ İÇERMEKTEDİR. Bu durumda, mahkemece, yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca kamulaştırma bedelinin depo edilmesi için 15 günlük süre verildiği gözardı edilerek Kamulaştırma Kanununa aykırı olarak depo bedelinin yatırılması için iki haftalık kesin süre verilmesi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart