Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemi

   Yargıtay
   6. Hukuk Dairesi
Esas : 2015/9528
Karar : 2016/1727
Tarih : 07.03.2016
     * İTİRAZIN KALDIRILMASI
     * TAHLİYE
     * BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT
Özet: Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Tebligat Kanunu’unun 10.  maddesine göre, itiraz vekil vasıtasıyla yapıldığı halde itirazın kaldırılması duruşmasına  vekilin çağrılması gerekirken  davalı borçlu asile tebligat yapılarak yokluğunda karar verilmesi doğru değildir.
        (7201 s. Tebligat K  m. 10)
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.
Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili  tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.
Tahliyesi istenen yere ait 28.12.2009 başlangıç tarihli  kira sözleşmesinin kiracısı Alihan Gıda Temizlik  Danış.Tur. İnş. Taah. Tarım Hayv. San. Ve Tic.Ltd.Şti’tır. Davaya dayanak yapılan Malatya 8.İcra Müdürlüğü’nün 2014/21271E. Sayılı dosyasının incelenmesinde ödeme emrinin davalı borçluya  tebliği üzerine davalının vekili tarafından itiraz  EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.
Tebligat Kanunu’unun  10. maddesine göre, itiraz vekil vasıtasıyla yapıldığı halde itirazın kaldırılması duruşmasına  vekilin çağrılması gerekirken  davalı borçlu asile tebligat yapılarak yokluğunda karar verilmesi DOĞRU DEĞİLDİR.
Karar bu NEDENLE BOZULMALIDIR.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366 ncı maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 07.03.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart