MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR?

Mal rejimi diğer adıyla mal paylaşımı davası,  tarafların evliyken edindikleri malların boşanma gerçekleştikten sonra paylaşılmasına ilişkin davadır. Mal paylaşımı davasının açılabilmesi için öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi lazımdır.  Yani boşanma davası ve mal rejimi davasının birlikte görülmesi mümkün değildir.  Boşanma davası devam ederken mal rejimi davasının açılması durumunda boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar. Boşanma davası kesinleşince mal rejimi davası görülür. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.

” “…Dava, mal rejiminden kaynaklanan alacak isteğine ilişkindir. Eldeki dava 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonra 18.08.2008 tarihinde açılmıştır. Taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin dava dosyası İstanbul 1. Aile Mahkemesinin 2009/207 Esasında derdest bulunmaktadır. Katkı payı alacağının istenebilmesi için eşler arasında geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK.nun 218-241.mad) sona ermesi gerekmektedir. (TMK.225.mad). Tarafların evliliği hukuken devam ettiğine göre, mal rejimi sona ermemiş ve davanın görülebilirlik ön koşulu gerçekleşmemiştir. Ancak, TC Anayasasının 141. maddesinin son fıkrası ve HUMK.nun 77.maddesi hükümlerine göre; davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Bu bakımdan mahkemece yapılacak iş; taraflar arasındaki derdest boşanma davasına ilişkin dava sonucunun beklenmesi,  dava dosyasının bekletici mesele yapılması, boşanma davasının olumsuz sonuçlanması durumunda davanın görülebilirlik koşulu gerçekleşmediğinden şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, boşanma davasının olumlu sonuçlanması halinde ise hükmün kesinleşmesinin beklenilmesi ve tarafların delilleri toplandıktan sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir…”(8.HD, 02.05.2011 T, 2010/5167-2011/2620)

Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi takdirde dava zamanaşımına uğrar.

“Mal rejiminin “boşanma” dışındaki sebeplerle sona ermesi halinde, katılma alacağında zamanaşımı süresinin TBK m. 146 ( eBK m. 125 ) uyarınca on yıl olacağı genel kabul gören bir husustur ( ANIL, Yaşar Şahin/TANER, Yonca: Eşler Arasındaki Mal Rejimleri, Legal Kitabevi, İstanbul 2011, s. 191-193; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 391 ). Özel Dairede, yukarıya metni alınan kararında belirttiği üzere, mal rejiminin boşanma dışındaki hallerde; yani eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona ermiş ya da aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince mahkemece evliliğin iptaline karar verilmesi hallerinde 4721 sayılı TMK.nun 5. maddesinin yollamasıyla TBK m. 146 ( eBK m. 125 ) uyarınca on ( 10 ) yıllık zamanaşımı süresinin uygulanacağını kabul etmektedir. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/8-375 K. 2013/520 T. 17.4.2013

Boşanma halinde eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya Aile Mahkemeleri görevlidir.

Mal paylaşımı davasının görüleceği yetkili mahkeme,  ise  MK md.214 e göre belirlenir.

  • Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermiş ise, ölenin son ikametgahı mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmakla yetkilidir.
  • Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme mal rejiminin tasfiyesini, yani boşanma halinde mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
  • Yukarıdaki iki durum haricindeki diğer tüm hallerde davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

Örneğin Malatya Aile mahkemesinde boşanma davası görülmüş ise, Mal rejimi davası da Malatya Aile Mahkemelerinde görülür.

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart