DASK POLİÇESİNİN YENİLENMEMESİ VE BANKANIN SORUMLULUĞU 

Bireysel Kredi Sözleşmelerinde DASK poliçesini yapan  sigorta şirketi olsa bile zorunlu olan bu sigortanın yenilenmesi için kredi kuruluşu olan  bankanın bilgilendirme yapması gerekmektedir.  

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin  5. Maddesinin 2. Fıkrasında  zorunlu sigortalarda  kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğunun  kredi kullanana, yenileme ilişkin bildirim yapma ve  bilgilendirme sorumluluğunun ise kredi kuruluşuna ait olacağı  düzenlemesi yer almaktadır. 

Genelde matbu olarak hazırlanan ve bir çok kredide kullanılan  Kredi sözleşmelerinde “ davalı banka gerektiği takdirde sigorta poliçesi yaptırma, prim borçlarının kredi kullanan tarafından ödenmediği takdirde  resen ödeme, resen sigorta yenilemesi yapma, primlerini kredi taksitlerinden mahsup etme, eksik kalan kısımlar için kredi kullanan hakkında  hukuki takip yapma yetkisi almıştır” şeklinde düzenleme yer almaktadır.   Bu hükmün yer aldığı kredi sözleşmelerinde banka bizzat Dask sigorta poliçesini yaptırmayı, resen yenilemeyi ve  primler ödenmediği takdirde dahi kredi taksitlerinden mahsup etme  yetkisini almıştır. 

Yenilemeye ilişkin bildirimi  yapmayan banka basiretli bir tacir gibi hareket etmemekte ve üzerine düşen  özen yükümlülüğünü de yerine getirmemektedir. Bu nedenle bankanın zararda mütefarik kusuru söz konusu olup bankaya karşı tazminat davası açılabilir. Emsal yargıtay kararlarına göre  banka zarardan sorumludur.

“Her ne kadar, DASK sigortasını yapan başka bir sigorta şirketi olsa da, davalı bankanın zorunlu olan bu sigortanın da yenilenmesi için davacıya bilgilendirme yapması gerektiğinden, davalı bankanın burada kusuru vardır. Ne var ki, davacı sigortalının da zorunlu olan DASK sigortasının süresinin dolup dolmadığını takip etme ve sigortayı yeniletme konusunda kendisine düşen özen yükümlülüğünde müterafik kusuru vardır. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 11907 Karar: 2018 / 12577 Karar Tarihi: 26.12.2018

Banka tarafından yenilemeye ilişkin bildirim yapma yükümlülüğünün yerine getirildiği hususunun yine davalı banka tarafından somut delillerle ispatlanması gerekmekte olup tanık beyanlarına itibar edilmesi mümkün değildir.

“Her ne kadar,… sigortasını yapan başka bir sigorta şirketi olsa da, davalı bankanın zorunlu olan bu sigortanın da yenilenmesi için davacıya bilgilendirme yapması gerektiğinden, davalı bankanın burada kusuru vardır. Açıklanan bu maddi ve hukuksal olgular göz önüne alınarak, bildirim yükümlülüğünün yerine getirildiğinin davalı banka tarafından somut delillerle ispatlanamadığı da gözetilerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, değinilen bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde tanık beyanına itibar edilerek davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup kararın bu nedenle bozulması gerekirken, zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla davacının bu yöne ilişkin karar düzeltme talebinin kabulüne ve kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 5258 Karar: 2018 / 10254 Karar Tarihi: 05.11.2018

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart