Davalı idare çalışanının bilirkişi seçilmesi Danıştay

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Alhanuşağı Köyü Muhtarlığı

Vekili: Av. …

… Karşı Taraf: Malatya Valiliği

Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : Pelitli Köyü Muhtarlığı

Vekili: Av. …

… İstemin Özeti: Malatya İli Pelitli (Talebin) ile Alhanuşağı Köyleri arasındaki sınırın tespitine ilişkin Malatya İl İdare Kurulunun 24.5.2005 gün ve 2005/561 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Mahkemelerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden uyuşmazlık konusu sınırın Köy Yasasında belirtilen esaslara göre 1945 ve 1950 tarihli hudutnamelere uygun olarak çizildiği anlaşıldığından tesis olunan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Malatya İdare Mahkemesinin 13.9.2007 gün ve E:2005/1028, K:2007/2271 sayılı kararının; bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Malatya Valiliğince savunma verilmemiş, davalı idare yanında davaya katılan tarafından usul ve Yasaya uygun bulunan Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Melek ŞENDİL YAN’ın Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ’un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, Malatya İli Pelitli (Talebin) ile Alhanuşağı Köyleri arasındaki sınırın tespitine ilişkin Malatya İl İdare Kurulunun 24.5.2005 gün ve 2005/561 sayılı kararının iptali istemine ilişkindir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 31. maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 5.4.1990 – 3622/11 md.; Değişik: 10.6.1994 – 4001/14 md.) Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re’sen yapılır.” hükmü uyarınca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişi ile ilgili düzenlemelerinde (HUMK. 275. maddesinde); “Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.” hükmü yeralmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Mahkemelerince yaptırılan bilirkişi incelemesinde, konunun uzmanı olarak Elazığ Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresinde görevli ziraat mühendisi ile bir harita mühendisinin görevlendirildiği, bilirkişilerce hazırlanan raporlara dayalı olarak Mahkeme kararının oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Olayda, uyuşmazlığın taraflarından birinin İçişleri Bakanlığını temsilen Malatya Valiliğinin olması karşısında, davalı idarenin kamu görevlisi olan Vali yardımcısı ve ziraat mühendisinin bilirkişi olarak seçilip, hazırlamış olduğu rapora dayalı olarak oluşturulan Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Malatya İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 05.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş

Daha önce yorum yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz

Shopping Cart